MrHip 1869 -17

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

55 nước, 6 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua