Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

87 nước, 11 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết