Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

192 nước, 23 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua