Kiểu: Cờ tướng, 12/6/2024

49 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết