Kiểu: Cờ tướng, 12/6/2024

48 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết