Kiểu: Cờ tướng, 12/6/2024

42 nước, 5 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ