Kiểu: Cờ tướng, 12/6/2024

69 nước, 6 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua