Kiểu: Cờ tướng, 12/6/2024

37 nước, 6 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ