Kiểu: Cờ tướng, 13/6/2024

62 nước, 17 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ