Kiểu: Cờ tướng, 13/6/2024

61 nước, 10 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ