Harry1508 1678 +9
Sondepzai 1515 -9

Kiểu: Cờ tướng, 13/6/2024

96 nước, 15 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ