Kiểu: Cờ tướng, 15/6/2024

100 nước, 15 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua