Kiểu: Cờ tướng, 15/6/2024

74 nước, 8 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết