Kiểu: Cờ tướng, 15/6/2024

104 nước, 16 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ