Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

37 nước, 2 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua