chenhat 1540 -18
Locphat 1498 +18

Kiểu: Cờ úp, 16/6/2024

51 nước, 10 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết