Locphat 1531 +17
namnvs 1528 -17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

18 nước, 2 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua