namnvs 1511 -16
Locphat 1548 +16

Kiểu: Cờ úp, 16/6/2024

40 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua