namnvs 1495 +17
Locphat 1564 -17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

60 nước, 7 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết