Locphat 1547 -20
luyentri 1448 +20

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

65 nước, 10 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ