G24571074 1616 -19
Locphat 1527 +19

Kiểu: Cờ úp, 16/6/2024

33 nước, 4 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết