Locphat 1546 -13
G24571074 1597 +13

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

59 nước, 8 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua