G24571074 1610 -19
Locphat 1533 +19

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

83 nước, 14 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua