anhxuan70 1585 -19
Locphat 1523 +19

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

149 nước, 17 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua