0123498765 1511 -12
Mosala09 1595 +12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

31 nước, 5 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ