dang0810 1429 +14
Vuathuaco 1394 -14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

72 nước, 5 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua