Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

32 nước, 2 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua