Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

53 nước, 8 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết