Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

26 nước, 3 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ