Quynhanh 1446 +18
dang0810 1495 -18

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

44 nước, 6 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết