an.1967 1501 +15
dang0810 1477 -15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

76 nước, 15 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ