dang0810 1462 -16
0123498765 1462 +16

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

17 nước, 1 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ