Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

48 nước, 6 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ