0123498765 1465 -18
dang0810 1432 +18

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

48 nước, 3 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua