daotuananh 1541 -20
dang0810 1453 +20

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

83 nước, 11 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết