dang0810 1473 +15
vtu1979 1441 -15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

52 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua