quypham 1483 -15
daotuananh 1536 +15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

86 nước, 10 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua