daotuananh 1551 +18
anh.nha.que 1590 -18

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

58 nước, 6 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết