Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

16 nước, 1 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết