dang0810 1488 -16

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

82 nước, 14 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ