Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

62 nước, 5 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua