Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

75 nước, 7 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết