daotuananh 1591 -21
suzuky1961 1486 +21

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

89 nước, 7 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết