Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

76 nước, 10 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ