Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

35 nước, 4 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ