daotuananh 1545 -18
Lannhi24 1500 +18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

55 nước, 4 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết