daotuananh 1508 +14
sonquynhluu 1454 -14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

14 nước, 2 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ