Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

20 nước, 2 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ