daotuananh 1505 -17
Sonthuy7 1487 +17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

75 nước, 7 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ