daotuananh 1488 +16
ManhHoang 1485 -16

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

90 nước, 9 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua